[Danmei Cổ trang] – [Mục lục] – Trọng minh kế diễm chiếu lưu niên

?V9GHUoli2NxgChbkTAIsOeSyczr3Rt «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»
?pF1KYmlwZh5Ht7sAXQITzevL9CguDU «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

Trọng minh kế diễm chiếu lưu niên
(Hào quang chiếu rọi tháng năm dài)
?hTdIxmOVyv7rpbYnqM3tCB4RG5jSPo «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

– Tác giả: Tô Du Bính?c8qAyz2IsuEifUDTthm3xrRH9KCb41 «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

– Thể loại: đam mỹ .?adV8C2muXMoqAHZRWNFLJv0Obcn54x «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

– Miêu tả: gương vỡ lại lành,ethanh mai trúc mã,etiên hiệp tu chân,engược luyến tình thâm,eHE.?Bzujw2VfWIdUhbl8g3rn7GiKCq1JcR «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

– Tình trạng bản gốc: hoàn?K0Ia4Ju1fcUMWktz6Eij2FVSBNr9CY «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

– Couple: Cận Trọng Diễm x Lưu Niệm
?WOJAEIMKZS6FjQdBGivp1rLk8fwh5s «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

– Editor: Ôn Khách Hành,eMimi,eNhàn Vân Quá Hải,eKyn?M6OkALd1Uxjt9Di274cPg05SBTGNYH «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

– Beta: Jing,eLam Yên?7OL3Qyp6bkjfrJgABI5Mmx9ZYR8ewF «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

– Review:?zntH4j59ulxvkKwNQ8LX3GBAybJ7Zh «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

—Văn án—
?kIG8RfsLjc3Pxm74Qr2K9WMuFYT0zl «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

Lưu Niệm đã từng cho rằng,ecái gì của người nọ đều là của y,emà cái gì của y cũng là của người nọ,ehai người tuy hai mà một.?XMjo4FDbW59i7nHrga3KvquG6UPNTC «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

Về sau mới biết được,edù là huynh đệ ruột thịt cũng còn phải tính toán rõ ràng. Lần nữa đối mặt,ecủa hắn chính là của hắn,emà của ta chính là của ta,erành mạch rõ ràng.?itDK4vpBHS8Al3onguwaXkOQLd7U1Y «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

Cận Trọng Diễm ra mặt: đừng giỡn,ehạ chén xuống ăn đi (?!)?ElIqeYZyMXjBVtP9uaWp14DzxfLgSw «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

—MỤC  LỤC—
?0Gov7KQzydxfqpIJAPHk4EiShMO8NT «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

Tiết tử
?tRh9XOe8cTjC3vVSLHwFNQdbGPqI0Y «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

Chốn đoạn hồn – Khi tỉnh mộng
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |?oh7gPXKvRpmyGz6MkOaN5FnTVDZu2i «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

 ?e3jFpIUvxROtTwQZDLyklra54hWH7i «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

Lỡ tiền duyên – Thành người dưng
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
?P3Jhfaq1G4mCirc9MFewKxztWuQXLH «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

 ?LHZxkcMQW137PutarbKgJev9wIYEOp «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

Tâm hóa tro – Tro bùng cháy
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
?jGTzKyhfBi2LRtug91cosAp8dYUIkv «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

 ?8wzDxVSG2IFL3pE0hesKoWrH6fPutC «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

Hết nghi hoặc – Ngập niềm vui
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
?CNlZyULiQOfp3ucdG5TetqM4H6zDRK «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

 ?yIRowOY4BbWQi0j2pEnzMmlgs65eAJ «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

Nợ nần ghi – Thanh toán hết
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
?1hXso4ty7VdYQfCjgPpUkqcO2ZHmM9 «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

 ?DlXYnuvVPsijhweCc76ETFpIrmZBqK «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

Hèn hay hối – Chọn một thôi
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
?YhqPug8sOFKp5zXU13lcmoMaWwGdAB «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

Hai cung đối đầu – Ngư ông đắc lợi
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
?b6zxfBQWC3lmcYa8erK0IwJ5MuvRj4 «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

 ?WuZVO53j1xaI48cbToBtyqMgi6A0Pl «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

Sương mù bao phủ – Thân ảnh rõ ràng
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
?52J1Rsqet3amNTKBHvUDWyc09SpxOz «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

 ?q78mURDMSwjxVgrbZoP1Q69cBu2FNW «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

Thập nhị môn – Hai lăm ốc
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
?2Fs6owrxD7GAXEdetmhZnQBjfN0OuW «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

 ?nCise5Hut3xybzK4gRGZ12jNF6cvdQ «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

Lục viện tan – Tam cung hợp
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
?5Msf8ZFGnTQuJq01Lvpr2mcH46KOxj «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

 ?I18KNFOvh4zTjpeZ6a0QnJ35dGLXyM «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

Con đường tu tiên – Cảnh giới tối mật
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
?YAg91Vy8MHETf4SQnRzrZXaOkxjsBu «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

 ?Ia8dLX5qj1Engm0sxHhlK4tJcbM6NO «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

Đại nghiệp ngàn năm – Một sớm thành
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
?Ej5bavdlqiAxtC68DGBZyrMYJQ7hVO «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

 ?DpmVlA8RabMeEJdY4wZkzXFByPsfGH «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

Phiên ngoại?h6MFvPKUiRJwx28L91NDpq3cYHAIQB «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

 ?lXqw1EIv8ZbGumrVAtYeMWchg2pT4O «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>